Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Przyjaciele Bartka” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla niesienia pomocy osobom niepełnosprawnych, a w szczególności osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzeństwu, rodzicom lub opiekunom prawnym.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnym profilu działania.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło z osobami fizycznymi jak i prawnymi.
 9. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie, inicjowanie i organizowanie działań poprzez udzielanie niezbędnej pomocy doradczej, prawnej, edukacyjnej, organizacyjnej, finansowej, terapeutycznej i społecznej oraz zapewnienie wsparcia we wszystkich sferach i na każdym etapie życia dla Bartłomieja Miroty chorego na Zespół Downa.
 2. Równorzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, cierpiących fizycznie lub umysłowo, przewlekle chorych, pokrzywdzonych przez los z uwzględnieniem potrzeb opiekunów, rodzeństwa i bliskich tych osób poprzez:
 3. pomoc finansową oraz działania na rzecz w/w osób ułatwiające im dostęp do pomocy finansowej, rzeczowej, wyspecjalizowanej opieki medycznej, pomocy psychologicznej, rehabilitacji, edukacji,
 4. działanie w zakresie pomocy społecznej i opiekuńczej celem zapewnienia godziwej egzystencji dla dzieci niepełnosprawnych,
 5. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej,
 6. spełnianie dziecięcych marzeń,
 7. działalność charytatywna, humanitarna i dobroczynna,
 8. zbiórki publiczne finansowe i rzeczowe,
 9. dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku,
 10. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 11. upowszechnianie wiedzy o Zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych,
 12. integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
 13. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  • aukcje charytatywne i dobroczynne, zbiórki w celu zdobycia funduszy lub środków rzeczowych na organizowanie pomocy dzieciom, młodzieży i ich opiekunom,
  • fundowanie stypendiów edukacyjnych, socjalnych, rehabilitacyjnych, zakup lekarstw dla osób z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
  • współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą,
  • raz do roku spełnianie dziecięcych marzeń poprzez paczki i upominki,
  • finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
  • zakup i przekazywanie przedmiotów codziennego użytku, w tym żywności, dla pokrzywdzonych dzieci,
  • wspieranie finansowe wypoczynku i turnusów rehabilitacyjnych,
  • przekazywanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu leczniczego lub aparatury medycznej,
  • prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi i pokrewnymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia,
  • pomoc społeczna, przekazywanie środków i przedmiotów codziennego użytku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób dla bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgodnymi ze standardami unii europejskiej,
  • wspieranie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji życiowej,

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  • złoży deklarację członkowską na piśmie,
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
  • nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych lub jest małoletnim w wieku od 16 do 18 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • korzystanie nieodpłatne z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  • posiadania legitymacji Stowarzyszenia,
  • korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • opłacanie składek w wysokości deklarowanej podczas przyjęcia do Stowarzyszenia,
  • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
  • dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności w Stowarzyszeniu złożonej Zarządowi,
  • wykluczenia i skreślenia przez Zarząd:
  • za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  • z powodu braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres trzech miesięcy,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi o glosowaniu tajnym.
  • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez pięć kadencji.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia jako sprawozdawcze, i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków członkowie informowani są poprzez zamieszczenia ogłoszenia o Walnym Zebraniu Członków na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za pomocą e-maili.
 8. Walne Zebranie Członków (nadzwyczajne) może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku obrad.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
 10. W razie braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut, z tym że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podejmować uchwały zwykła większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania na piśmie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 12. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia na okres kadencji,
  • uchwalania zmian statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków,
  • wybór Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej wraz z jej Przewodniczącym,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych pokrewnych organizacji,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
  • podejmowanie uchwał o zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 13. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 14. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 15. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Stowarzyszeniu.
 16. Zarząd składa się z 2 do 3 osób.
 17. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 18. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 19. Do kompetencji Zarządu należą:
  • kierowanie i realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  • decyzje o wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia i wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
 20. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 21. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.
 22. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 23. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 24. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
 25. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
 26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  • wnioskowanie o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
  • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  • zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie.
 27. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku zrzeczenia się mandatu lub odwołania przez organ, który dokonał wyboru i po ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
 28. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu dokonuje się w drodze wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Kadencja członka Komisji albo członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z końcem kadencji całej Komisji albo Zarządu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
 2. Dochody Stowarzyszenia powstają:
  • ze składek członkowskich i okresowych jednorazowych wpłat członków,
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych,
  • środków z pomocy i ofiarności publicznej,
  • odsetek od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
  • grantów.
 3. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie jest przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa Zarząd.
 4. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 5. Niedozwolone jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 7. Niedozwolony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 9. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.