Wyniki zbiórki publicznej

Stowarzyszenie „Przyjaciele Barka” z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Białogardzkiej 6/68 informuje o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie decyzji nr 37/2012 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 2012r.

Zbiórka została zakończona dnia 18 marca 2013r.

Zgodnie z decyzją zbiórkę przeprowadzono w następujących formach:

 • zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 10zł.

Nie przeprowadzono zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestorskich ani nie prowadzono zbiórki w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 24 1020 1462 0000 7102 0236.

Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 21 203,61zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzy złote i sześćdziesiąt jeden groszy), w tym:

 • zbiórka dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników – zebrano 20 953,61zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
 • sprzedaż cegiełek o nominale 10zł – zebrano 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) – sprzedano cegiełki o numerach od 1 do 25.

Koszty zbiórki wyniosły 1 723,82zł (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt dwa grosze), w tym:

 • opłaty bankowe za wpłaty w oddziale (lub agencji) banku  zebranych w skarbonach stacjonarnych środków finansowych na subkonto zbiórki publicznej – 178,68zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).
 • opłaty bankowe za przeliczenie bilonu – 88,08zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych i osiem groszy),
 • opłaty bankowe za prowadzenie subkonta dla zbiórki publicznej – 300zł (słownie: trzysta złotych); kwota 25zł/miesiąc była pobierana z głównego konta Stowarzyszenia na poczet pokrycia opłaty bankowej za prowadzenie subkonta. Kwota 300zł została zwrócona z subkonta zbiórki publicznej na główne konto Stowarzyszenia 21.02.2013r.
 • opłaty za materiały reklamowe dla zbiórki publicznej (w tym wizytówki, podstawki pod wizytówki, ulotki, oklejki na skarbony stacjonarne) – 1 157,14zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy).

Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 8,13%.

Środki pieniężne zebrane podczas zbiórki publicznej zostały przeznaczone na cele określone w decyzji nr 37/2012 w następujący sposób:

 • w ramach pierwszego celu określonego w decyzji (sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z Zespołem Downa, w tym pokrycie kosztów opieki medyczno-pielęgniarskiej, opłat związanych z zakwaterowaniem wraz z opiekunem, opłat za zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze zlecone przez lekarza oraz dojazdu na turnus wraz z opiekunem) sfinansowano dwa turnusy rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 (Hipomedical 2 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” s.c. K. Klaczyńska i wspólnicy ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów) dla podopiecznego wraz z opiekunem za łączną kwotę 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 • w ramach drugiego celu określonego w decyzji (finansowanie rehabilitacji ruchowej i umysłowej z dostępem do pomocy psychologicznej i zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki oraz pokrycie kosztów zabiegów leczniczych lub operacyjnych) sfinansowano rehabilitację ruchową metodą NDT Bobath dla podopiecznych w Klinice rozwoju Dziecka (Klinika Rozwoju Dziecka Magdalena Majewska ul. Gdańska 141/8 85-022 Bydgoszcz) za łączną kwotę 5 500zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), w ramach tego samego celu sfinansowano również terapię logopedyczną i rehabilitacyjną w Centrum Terapii Integros (Centrum Terapii Integros ul. Glinki 10 85-861 Bydgoszcz) za łączną kwotę 3 980zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
 • trzeci cel określony w decyzji (sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej udostępnianych przez Stowarzyszenie nieodpłatnie) nie był realizowany w ramach zbiórki.

Bilans odsetek kapitałowych dla subkonta zbiórki publicznej wynosił +29gr (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) stąd suma zebranych środków finansowych jest o 29gr niższa niż suma kosztów i wydatków na cele zbiórki.